Einträge: Beiträge | Kommentare

O-8229

Keine Kommentare

„“Leb‘ wohl Mignon“ aus Mignon v. Thomas“
Richard Tauber


„“Wie Ihre Unschuld“ aus Mignon v. Thomas“
Richard Tauber


[audio:http://www.richard-tauber.de/wp-content/music/O-8229/a.mp3,http://www.richard-tauber.de/wp-content/music/O-8229/b.mp3|titles=“Leb‘ wohl Mignon“ aus Mignon v. Thomas,“Wie Ihre Unschuld“ aus Mignon v. Thomas|artists=Richard Tauber,Richard Tauber]